OMEGA project s.r.o.

Milady Horákové 66/103, 160 00 Praha 6 – Hradčany
Tel.: +420 220 612 211, +420 733 317 803
atelier@omegaproject.cz

STAVEBNÍ / TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

V situaci, kdy si většina stavitelů na své projekty k realizaci stavby najímá stavební firmy hrozí, že stavební firma neprovede sjednanou zakázku řádně a v dostatečné kvalitě. V této situaci pomůže právě nezávislý odborník ve funkci stavebního / technického dozoru.

Náplní činnosti technického dozoru je zastupování investora (stavebníka) při kontrole provádění prací a dodávek a při jejich přejímání od dodavatele, při jednáních s projektantem, s příslušnými orgány státní správy a s jinými účastníky výstavby.

Technický dozor má za úkol zejména dohlédnout na soulad prováděných prací s ověřenou projektovou dokumentací a podmínkami vydaného stavebního povolení, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a platných předpisů. Dále kontroluje technické provedení, technologické postupy stavby a jejich ekonomiku, což může stavebníkovi ušetřit množství financí, sníží se počet případných reklamací a investor má záruku, že stavební práce jsou prováděny kvalitně.

Výkon technického dozoru investora podrobněji:

 • Organizace a účast při předání staveniště vybranému zhotoviteli díla, vč. spolupráce při zajištění podmínek pro realizaci stavby (napojení na media, apod.)
 • Vyhotovení předávacího protokolu o předání a převzetí staveniště
 • Kontrola založení a řádného vedení stavebního deníku dohodnutého typu zhotovitelem (díla)
 • Organizace kontrolních dnů stavby
 • V případě potřeby organizovat další jednání v zájmu investora se všemi účastníky výstavby
 • Průběžná kontrola plnění zhotovitele - kontrola prováděných prací a jejich soulad se schválenou Projektovou dokumentací, s platnými technickými normami a předpisy týkající se stavby a s podmínkami dle Smlouvy o dílo
 • Spolupráce s projektantem stavby, autorským dozorem, a to zejména pokud jde o soulad realizace stavby s projektovou dokumentací a změn stavby
 • Spolupráce při realizaci přímých dodávek investora, kontrola zajištění koordinace vlastních dodávek investora a dalších subdodávek s činností generálního dodavatele
 • Kontrola dodržování podmínek stavebního /vodohospodářského/ povolení při Stavbě, případně opatření státního stavebního dohledu zhotovitelem
 • Kontrola těch částí stavby a dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými
 • Kontrola a přejímání dokončených stavebních výkonů
 • Sledování zhotovitele zda vykonává předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků, vyžadování a archivace předaných dokladů od zhotovitele
 • Koordinace dodatečných požadavků investora s projektantem a zhotovitelem
 • Kontrola postupu prací z hlediska uzavřené smlouvy o dílo a časového plánu stavby (harmonogramu), včasné upozornění investora na eventuální ohrožení dílčích i konečných termínů stavby
 • Informování investora o průběhu stavby, návrh opatření v případě, že zhotovitel díla řádně neplní své smluvní povinnosti
 • Kontrola věcné správnosti zjišťovacích protokolů a daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem, ve vztahu k uzavřené smlouvě o dílo a k faktické prostavěnosti, jejich předkládání investorovi
 • Kontrola a posouzení objemu rozdílových prací oproti SoD, jak co do rozsahu, tak co do oprávněnosti požadované ceny zhotovitelem stavby
 • Přejímání, posuzování a předkládání požadavků zhotovitele stavby na změny ceny, termínů nebo technického řešení díla investorovi
 • Zpracování stanovisek k návrhům na dodatky ke smlouvě o dílo mezi investorem a zhotovitelem díla
 • Kontrola úplnosti dokladů a podkladů pro převzetí stavby
 • Kontrola pořízení dokumentace skutečného provedení stavby
 • Organizace přejímacího řízení
 • Zhotovení soupisu vad a nedodělků na dokončeném díle
 • Stanovení postupů v souladu s uzavřenou SoD nebo s obecně platnými právními předpisy, směřujícími k převzetí díla a k odstranění vad a nedodělků
 • Kontrola odstranění vad a nedodělků ve stanovených termínech